Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

reklama1

Celem statutowym Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w zakresie:
1.pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2.działalności charytatywnej;
3.podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4.ochrony i promocji zdrowia;
5.działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
6.promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez   pracy
 i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
7.działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój  przedsiębiorczości;
8.działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9.nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
10.krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
11.kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
12.upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
13.ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
14.upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
15.pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
16.upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
17.działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
18.promocji i organizacji wolontariatu;
działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub  finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa jest w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 roku, poz. 873) w zakresie realizacji, określonych ustawą, zadań publicznych.

 

Pełen statut dostępny tu