Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

 

Logo KSS

KRÓTKI OPIS OPERACJI

 

Tytuł Operacji

V edycja konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego i konferencja finałowa.

Obszar realizacji Operacji

województwo wielkopolskie

Termin realizacji operacji

Od 1 kwietnia 2017 r. (d/m/r )Do 31 lipca 2017 r.(d/m/r)

 

Cel główny:

Aktywizacja społeczności wiejskiej, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz przedstawicieli sektora prywatnego do podejmowania lokalnego dialogu, wspólnych działań
z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru, które służą wzmocnieniu wiejskiej wspólnoty i poprawie warunków życia na wsi.

Cele szczegółowe:

 • Przekazanie adresatom/uczestnikom operacji wiedzy i informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego,
 • Prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, promocja wsi jako miejsca do życia
  i rozwoju społeczno-zawodowego,
 • Przekazanie środowiskom wiejskim/uczestnikom operacji wiedzy i informacji w zakresie możliwości jakie stworzyło wejście w życie ustawy o funduszu sołeckim,
 • Identyfikacja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej,
 • Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego,
 • Upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

 

Przedstawiony cel główny i cele szczegółowe operacji są zgodne i spójne:

 • z działaniem 11: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie),
 • z priorytetem 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich,
 • z celem KSOW: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich

oraz następującymi tematami:

 • aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych,
 • upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego,
 • promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego,
 • upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

 

Adresaci operacji:

1)sołtysi, członkowie rad sołeckich,

2)mieszkańcy wsi niezależnie od wieku i statusu społecznego,

3)przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wójtowie, burmistrzowie, radni, urzędnicy),

4)środowiska wiejskie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich, w tym liderzy grup odnowy wsi i lokalnych grup działania oraz lokalni liderzy i animatorzy, np. członkinie kół gospodyń wiejskich, lokalnych formalnych i nieformalnych organizacji, klubów itp.

5)przedstawiciele sektora prywatnego zainteresowani zaangażowaniem lub angażujący się w współpracę mieszkańcami wsi na rzecz rozwoju małych ojczyzn.

 

Ramowy, wstępny harmonogram realizacji operacji

1. Uszczegółowienie przy współpracy z KSOW regulaminu konkursu, harmonogramu, formularzy wymaganych załączników oraz ustalenie wartości nagród dla laureatów (kwiecień 2017 r.).

3. Zamieszczenie zakładki poświęconej konkursowi na stronie www.funduszesoleckie.eu, www.kss.org.pl orazna stronach KSOW www.wielkopolskie.ksow.pl (kwiecień-maj 2017 r.)

4. Przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń konkursowych od uczestników (maj-czerwiec 2017 r.).

5. Organizacja posiedzenia Komisji Konkursowej, podczas którego zostanie dokonana ocena formalnai merytoryczna zgłoszeń oraz wybór laureatów: przygotowanie dokumentów służących ocenie formalnej i merytorycznej inicjatyw, wynajęcie sali, rezerwacja poczęstunku dla członków komisji (czerwiec 2017 r.).

6. Organizacja konferencji finałowej „Wiejska Polska”: zebranie ofert cenowych, rezerwacja sali, poczęstunku dla uczestników, wysyłka zaproszeń, opracowanie graficzne druk dyplomów i czeków, zakup ramek i statuetek, przygotowanie umów i niezbędnych dokumentów merytorycznych, przygotowaniem prezentacji power-point itp. (maj-lipiec 2017 r.)

7. Przeprowadzenie konferencji finałowej w dniu 9 lipca 2017 r. w Licheniu.

8. Podsumowanie i przygotowanie merytoryczno-finansowego rozliczenia operacji (do 31 lipca 2017 r

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze wsparcia KSOW, zachęcając jednocześnie dozarejestrowania się jako Partner KSOW. Więcej informacji na portalu internetowym http://ksow.pl

 

Strona internetowa Komisji Europejskiej dotyczącej EFRROW:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl

 

dol loga